Stromboli

Porcelánico / Pavimento / Revestimiento

Antislip R9-B Clase 1MatePavimento / RevestimientoPorcelánico

Formatos


9,2 x 36,8 cm
3½” x 14½”

Descargas
Colores
Galería

Stromboli

Porcelánico/ Pavimento / Revestimiento

Porcelain tileFloor & Wall tileMattAntislip R9-B Clase 1

Formatos


9,2 x 36,8 cm
3½” x 14½”

Descargas

Colores

Últimas novedades
Hanoi
Wadi
Wave
Pasta Blanca / Revestimiento
Costa Nova
Pasta Blanca / Revestimiento